ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ศธ. และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

0
128

นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ณิชา เทียมสุวรรณผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการแก้ไขหนี้สินครู โครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยมีนางสาวพิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางปิยรัตน์อาชญาเสน นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 นางสาวฐิติรัตน์ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 ซึ่งทางเขตพื้นที่ฯ ได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรและสถานศึกษาในพื้นที่กำกับดูแล และผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ ต่อมาได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น มีนายฮัมดี้ คอแด๊ะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านปล่องหอย .กะพ้อ มีนายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” .กะพ้อ มีนางภาตีเมาะ ดือรามะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการติดตามฯ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ทดสอบการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

พบว่า ทั้ง 3 โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่านเขียนเป็น 3 ระดับ คือดี ปานกลาง และปรับปรุง โดยได้จัดทำนวัตกรรมแบบฝึกอ่านให้นักเรียนแต่ละระดับและจัดชั่วโมงเสริมการอ่านในช่วงเช้าหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ สามารถช่วยให้ทักษะการอ่านของนักเรียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ด้วย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอย่างดี