ปัตตานี-กตป.จับมือ กสทช. ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านกิจการโทรทัศน์

0
419
กตป.จับมือ กสทช. ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านกิจการโทรทัศน์
กตป.จับมือ กสทช. ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านกิจการโทรทัศน์

กตป.จับมือ กสทช. ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านกิจการโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า วันนี้  (25 พ.ย. 65) กตป. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน เกษตรกร บุคลากรจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้นำชุมชน รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

 สำหรับการประชุมในวันนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอผลสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 และช่วงที่ 2 จะเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยจัดรูปแบบกลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของ กสทช.ต่อไป

 ทั้งนี้ การดำเนินงานของ กสทช. มุ่งดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม รวมถึงท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ทำมาหากิน ทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้