กองทุน(สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย (MOU)โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม

0
324
กองทุน(สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย (MOU)โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม
กองทุน(สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย (MOU)โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี นายเศวต เพชรบุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้รับผิดชอบกองทุน ผู้ประสานงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในระดับพื้นที่ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สปสช. สาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมการทำงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน การดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมาพบข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณ มีงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งถ้าหาก คณะกรรมการ พซอ. สามารถบูรณาการ ทำงานร่วมกับกองทุนฯ ได้ ก็จะสามารถนำแผนงานโครงการไปดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ได้
ดังนั้น หากสามารถสร้างฐานกลไกระดับตำบลให้เข้มแข็ง ก็จะสามารถบูรณาการ งานแต่ละตำบลเป็นภาพรวมในระดับอำเภอได้ การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกัน มีการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ทั้งกรรมการกองทุนฯ ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ และผู้เสนอโครงการ ซึ่งจะทำให้กองทุนฯ มีแผนและมีโครงการที่มีคุณภาพ นำไปสู่ผลสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งจะเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดการระบบอาหาร การเพิ่มกิจกรรมทางกาย การจัดการปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สารเสพติด การจัดการปัญหาความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ และการป้องกันโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งประเด็นตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีกองทุนฯเข้าร่วมทั้งหมด 32 กองทุนจาก 3 อำเภอ คือหนองจิก 13 กองทุน ยะหริ่ง 9 กองทุน อำเภอเมืองปัตตานี 10 กองทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้