รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯร่วมกับสธ.ซ้อมความพร้อมบุคลากร รับผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัส COVID – 19

0
50

วันที่ 26 มีนาคม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความยินดีที่จะรับช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโรค และในการช่วยเหลือนั้น ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ในการรักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยได้ประชุมหารือในการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมร่วมกับ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทีมงานจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนราธิวาส ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยต้วย

ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น