พิษโควิด-19 ผู้ว่าฯยะลา สั่งปิดศูนย์ดะฮ์วะห์ มัรกัสยะลาชั่วคราว

0
36

25มีค.นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง ปิดศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร(มัรกัสยะลา) โดยมีใจความว่า “สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และยกระดับความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือไวรัสโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในลักษณะที่เบียดเสียดอัด

จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 (7) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID 19) ดังนี้

1.ห้ามบุคคลเข้า-ออก สถานที่ศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร(มัรกัสยะลา) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 31 มีนาคม 2563 เว้นแต่บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลสถานที่ ซึ่งกำหนดจำนวนไม่เกิน 15 คน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลดังกล่าวให้แจ้งทางราชการดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
2.ให้บุคคลที่ทำกิจกรรมทางศาสนาภายในศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร(มัรกัสยะลา) ออกจากสถานที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​  ทีมข่าว@ชายแดนใต้​  จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น