สพป.ปัตตานี เขต 3 ใส่ใจ เดินหน้าอบรมครูผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนและครูที่ปรึกษา เพื่อการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO

0
371

ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero สำหรับผู้รับผิดชอบดูแลระบบระดับโรงเรียน (Hero School Admin) และครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 1 คน โดยมีนางศิราณี ณ ปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน (Hero School Admin] และครูที่ปรึกษา มีแนวทางในการดูแล ส่งเสริม เฝ้าระวัง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถใช้งานระบบการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขอรับคำปรึกษาจาก Hero Consultant ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขในพื้นได้ และกำกับติดตามผลการใช้งานระบบการประเมินสุขภาพจิตในการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12 ปัตตานี และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ เปิดเผยว่า “ความปลอดภัยของผู้เรียน ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ด้วยการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านรูปแบบวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าข้อจำกัดประการหนึ่งคือเรื่องของการจัดการและการประมวลผลข้อมูล จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบดิจิทัลในโปรแกรม “School Health HERO” และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้ให้สำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดอบรมให้ครูที่ปรึกษาและครูที่ดูแลระบบ โปรแกรมนี้จะช่วยคุณครูในการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน เป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียนด้วยข้อคำถามเพียง 9 ข้อ หรือ 9s plus โปรแกรมนี้ได้เพิ่มช่องทางในการขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตหรือที่เรียกว่า “Hero Consultant” ที่มีทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในระบบยังมีช่องทางการเรียนรู้ให้คุณครูและผู้บริหารได้ศึกษาและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ E-learning
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม