นราธิวาส – รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ตามแนวชายแดน

0
359

ที่ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางลงพื้นที่ ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ตลอดแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ณ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า งานควบคุมพื้นที่ชายแดนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามพันธกิจ 3 ประการของกองทัพบกให้เต็มความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ และประสิทธิผลสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยให้ปฎิบัติตามนโยบาย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ให้กำลังพลทุกนายต้องยึดถือและปฏิบัติ ได้แก่การป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ หรือทำลายความพยายามในการก่อเหตุรุนแรงและปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆ ในพื้นที่ ของผู้ที่จะกระทำได้ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมทั้งการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้น โดยกองกำลังป้องกันชายแดนทุกกองกำลังต้องดำเนินการบูรณาการร่วมกับกำลังตำรวจตระเวนชายแดน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการตรวจและสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมทั้งการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบการหลบหนีเข้ามาภายในประเทศไทยโดยเด็ดขาด

จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อไปยังฐานปฎิบัติการ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 933 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมร่วมหารือ ข้อขัดข้อง และปัญหาต่างๆ ร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เน้นย้ำและให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส