“ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศทางทหาร” พิธีปิดการลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย (CFBP) ครั้งที่ 39

0
404

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัยในฐานะ กองกำลังป้องกันชายแดน ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีปิดการลาดตระเวนผสม ไทย-มาเลเซีย โดยมี พลจัตวา อะบู ฮะซัน อัสชา อาริบิน กามิส ผู้บังคับกองพลน้อยทหารราบที่ 8 เป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย

โดยกิจกรรมทวิภาคีทางบก การลาดตระเวนผสม(Combined Forces Border Patrol: CFBP) การฝึกภายใต้รหัส Land Ex THAMAL เป็นภารกิจการลาดตระเวนผสม ไทย-มาเลเซีย ตามแนวชายแดน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางการทหารของคณะทำงานทางบก (LWG) ที่มุ่งมั่นจะสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ สำหรับในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 39 ประจำปี 2022 โดยการจัดกำลังประเทศละ 1 หมวด ทำการลาดตระเวนร่วมกันตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยแบ่งการปฏิบัติเป็น 2 โซน ในโซน B ในพื้นที่จังหวัดยะลา จะทำการลาดตระเวนตั้งแต่ หลักเขตแดนที่ 50/142 ถึงหลักเขตแดนที่ 50/100 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในโซน C จะทำการลาดตระเวนตั้งแต่ หลักเขตแดนที่ 72 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในปัจจุบันภารกิจได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงได้มีการจัดพิธีปิด ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก โดยมีได้มีการหารือ ประสานการปฏิบัติระหว่างประธาน และคณะฝ่ายไทยกับประธาน และคณะฝ่ายมาเลเซีย พร้อมทั้ง ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจเพื่อนำปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอไปปรับปรุงในการลาดตระเวนผสมในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ในฐานะ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย กล่าวว่า การลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย (CFBP) เป็นภารกิจที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ให้มีความกระชับความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.ไทย กับ ทบ.มาเลเซีย นั้น ได้ดำเนินความร่วมมือภายใต้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง ความร่วมมือตามแนวชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนกิจกรรมทวิภาคีต่างๆ เรื่อยมา ทำให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้เป็นผลดี เป็นผลให้ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศมาเลเซียนระดับพื้นที่ มีความแนบแน่น ไม่มีเหตุกระทบกระทั่ง เป็นมิตรประเทศที่ดีระหว่างกันตลอดมา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส