แม่ทัพภาคที่ 4-จับมือผูกใจ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ นำผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าบำบัดรักษาเร่งด่วน

0
467
แม่ทัพภาคที่ 4-จับมือผูกใจ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ นำผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าบำบัดรักษาเร่งด่วน
แม่ทัพภาคที่ 4-จับมือผูกใจ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ นำผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าบำบัดรักษาเร่งด่วน

แม่ทัพภาคที่ 4-จับมือผูกใจ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ นำผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าบำบัดรักษาเร่งด่วน

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนึกพลังมวลชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงพลัง จับมือร่วมใจ ต่อสู้กับยาเสพติด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์ของชาวบ้าน และเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐแก้ไขปัญหาโดยด่วน และขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและประกาศนโยบายจัดการกับปัญหายาเสพติดโดยให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกันที่จะเข้าดำเนินการ ตนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องทุกคนที่ต้องเจอปัญหาจากพิษภัยของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทั้งการสกัดกั้น และการปราบปรามซึ่งเน้นใช้กระบวนการทางกฎหมายจับกุม และดำเนินคดีต่อผู้ค้ายาเสพติด ให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ มุ่งเน้นการจับกุมดำเนินคดีและตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเพื่อนำสู่การยึดทรัพย์ ในกลุ่มผู้ค้ารายย่อย เน้นการบังคับใช้กฎหมายทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า ยาเสพติดในชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้เสพหน้าใหม่ให้ลดลง

ส่วนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ยังคงเน้นให้ผู้ติดยาเสพติดได้เข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูโดยเร่งด่วน โดยการมีส่วนของชุมชน หรือ CBTx ให้ครอบคุมทุกตำบลทั้ง 290 ตำบล และสร้างพลังเครือข่ายมวลชนญาลันนันบารู ทั้งภาคประชาชนและ เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ โดยดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านยาเสพติด ผ่านสภาประชาธิปไตยตำบลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำหรับในกลุ่มผู้เสพยาเสพติดขั้นรุนแรง ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว จะเร่งนำบุคคลเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยเร่งด่วนที่สุด โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเป็นผู้คัดกรองและเห็นชอบ และให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานในการนำตัวผู้เสพติดที่ใช้ความรุนแรงและมีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าสู้ระบบการรักษาบำบัดฟื้นฟูของโรงพยาบาสธัญญารักษ์ปัตตานีเพื่อนำคนดีคืนสู่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้หารือ ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยประธานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์คนดี ด้วยการตรวจสารเสพติด ในกลุ่มอิหม่าม ประจำมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนได้ร่วมกันดูแลหน่วยงานของตน สร้างชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

ขณะที่ การปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยผ่านกลไก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมจังหวัด อำเภอ ก็จะมีพูดคุย หารือปรับแนวทางการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้