ศาลากลางปัตตานี-สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัด ปกครองฯ จังหวัด หากพบ”เกี่ยวฯ”ดำเนินทางกฎหมายเด็ดขาด!!

0
472
ศาลากลางปัตตานี-สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัด ปกครองฯ จังหวัด หากพบ''เกี่ยวฯ''ดำเนินทางกฎหมายเด็ดขาด!!
ศาลากลางปัตตานี-สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัด ปกครองฯ จังหวัด หากพบ''เกี่ยวฯ''ดำเนินทางกฎหมายเด็ดขาด!!

25ตค65ศาลากลางปัตตานีสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดหากพบบุคลากรในสังกัดยุ่งเกี่ยวฯจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565ณ ที่ ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานี รณรงค์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด ทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท รวม  76 คน มิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายเศวต เพชรนุ้ย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุการณ์ ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด ของยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนผู้เสพหน้าใหม่และป้องกันไม่ให้เกิดการเสพซ้ำ

โดยการดำเนินการตรวจสอบบุคลากร ในสังกัด ทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด เป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หากพบบุคลากรในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่หากไม่มี พยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้ใช้มาตรการทางปกครอง เพื่อให้โอกาสบุคคลในการกลับใจและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้ให้ประชาชนช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดปัตตานีและประเทศไทยต่อไป

โดยผลการแสดงผลการตรวจเบื้องต้น จำแนกตามหน่วยงานและชนิดของยาเสพติด ผลการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัดที่ ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จำนวน 76 คน ทั้ง 76 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี