เปลี่ยนมุมมอง สร้างอาชีพหลังโควิด…ชายแดนใต้

0
315

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ถอดบทเรียน โครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมเพนดูลา โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชน องค์กรพันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามร้อยคน เมื่อเร็วๆ นี้
ภายในงานมีจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของ 6 ชุมชนต้นแบบ การนำเสนองานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำเสนอตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กของเยาวชนแรงงานคืนถิ่นจากประเทศมาเลเซีย และการฉายภาพยนตร์รณรงค์สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในช่วงการระบาดของโควิด-19

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถอดบทเรียน นำเสนอผลงานและความสำเร็จของโครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ EU COVID-19 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย)

ในปัจจุบัน โครงการได้ดำเนินการสำเร็จอย่างน่าพอใจ ผลของการดำเนินโครงการได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนแรงงานคืนถิ่นในพื้นที่กว่า 250 คน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินกว่า 720 ครัวเรือน ประชากรกว่า 10,000 คน ได้รับความรู้จากการผลิตสื่อและการรณรงค์ด้านการป้องกันและการลดการติดเชื้อโควิด-19 โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน และผลจากการวิจัยหัวข้อผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากเชื้อโควิด-19 ได้นำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายในการรับมือและการลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

เลขา เกลี้ยงเกลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี