นราธิวาส​​- ผู้ว่าฯเปิดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบท​ ตามแนวพระราชดำริ

0
16

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่บ้านโคกยามู-พรุกาบแดง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ที่อาคารแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและงานหัตถกรรม บ้านโคกยามู-พรุกาบแดง หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม โครงการต้นแบบการพัฒนาชุมชนรอบป่าตามแนวพระราชดำริ พื้นที่บ้านโคกยามู-พรุกาบแดง โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ไพรวัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ตัวแทนจากโครงการปิดทองหลังพระ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เป็นต้น


ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบุคคลดีเด่น แปลงเกษตรปลอดภัยสวยสะอาดดีเด่น แตงโมลูกสวยหวาน สานกระจูดดีเด่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระจูดนาราบาฮาเกีย และกลุ่มเกษตรปลอดภัย
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ หมู่ 7 บ้านโคกยามู-พรุกาบแดง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการร่วมกันมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบ โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำ และดิน ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบกลุ่มธุรกิจ (Cluster)


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และด้านกายภาพของชุมชน พร้อมทบทวนแผนชุมชน และผลการพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และแลกเปลี่ยน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 350 ครัวเรือน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่/อาสาพัฒนาหมู่บ้าน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนพื้นที่ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น