พลเอก สุรยุทธ์ ลงพื้นที่ปัตตานีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนปอเนาะ 5 จังหวัด ร่วมต้อนรับ

0
529

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาชานีวิทยา 2 ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัดตานี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมกับนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้ร่วมงาน โดยมีนายบาบอมูฮำมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ และคณะกรรมการฯ ร่วมต้อนรับ มีตัวแทนสถาบันปอเนาะ และประชาชน เข้ามาร่วมงานจาก 5 จังหวัด คณะจากประเทศมาเลเซีย จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม


ภายในงานมีการอัญชิญพระมหาคัมภีร์ “อัลกุร์อาน” และประธานมอบโล่รางวัล  ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนและประกอบคุณงามความดี และมอบบัตรนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใด้  มีการบรรยายธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
  นายมูฮำหมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า  พิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ถือเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เป็นภารกิจที่กระทำเพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดามุฮัมหมัด ช็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม โดยมุ่งมั่นและให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมและประพฤติตนตามแบบอย่างของท่าน เพื่อให้เกิดความรักความสงบสุขแห่ง
มวลประชาชาติ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้มุสลิมทุกท่านได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของ บรมศาสดามุฮัมหมัด ช็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนิน ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการรวมตัวของบรรดโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเอกภาพและภราดรภาพในการบริหารองค์กรและความเป็นหนึ่งของสถาบันศึกษาปอเนาะ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 504 แห่ง ทั้งนี้ยังจะเป็นสร้างความเข้าใจระหว่างโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะกับภารกิจในอนาคตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชน เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ทางด้านศาสนาและการทำงานบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐเพื่อต่อยอด ปอเนาะต้นแบบ สานใจไทย สู่ใจใต้ ในอนาคตอีกด้วย ในโอกาสนี้สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต้องขอขอบคุณส่วนราชการในพื้นที่ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงผู้มี
จิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค และร่วมแรงร่วมใจ ขอให้การจัดงานในวันนี้มีความบารอกัต และขอให้การพบปะของเราในวันนี้ก่อให้เกิดผลดีแก่มวลมนุษยชาติต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้