นราธิวาส -ผกก.สภ.เมือง ออกเยี่ยมชุมชนสร้างการมีส่วนร่วในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน

0
334


ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ออกเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนพร้อมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนกฎหมายจราจรใหม่

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ ม.5 บ้านสุไหงบาลา ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส เยี่ยมและให้กำลังใจ ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และได้พูดคุยให้กำลังใจคำแนะนำเรื่องสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการต่อไป ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.นราธิวาส ที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดมา


พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป บางคนต้องกักตัวอยู่บ้าน กิจกรรมทางธุรกิจต้องหยุดชะงัก ร้านค้าต้องปิดตัวลง ทำให้คนต้องตกงาน ว่างงาน ไม่มีรายได้ หนี้สินเพิ่มมาก เมื่อไม่มีรายได้ แต่รายจ่ายยังคงเพิ่มมากขึ้น หาทางออกของปัญหาไม่ได้ สถานการณ์บีบคั้นทำให้บางคนอาจกลายเป็นมิจฉาชีพก่ออาชญากรรม ส่งผลให้สถิติปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนอกจากมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังมีภารกิจการให้บริการประชาชนอีกหลายอย่างรอบด้าน ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีจำกัด ไม่เพียงพอที่จะสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนและสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อให้มีความเข้าใจ ปัญหาซึ่งกันและกัน ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา ตลอดจนร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของผู้คนในชุมชนและสังคม
ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวอีกว่า การเดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนกฎหมายจราจรใหม่ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ก่อนปรับอัตราจริงตามกฎหมาย เพื่อให้เวลาประชาชนได้ปรับตัวและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และขอให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง ทำความเข้าใจกฎหมายจราจรฉบับใหม่และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทางคนอื่นๆ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​จ.นราธิวาส