ปัตตานี-พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยม รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี รับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี65

0
281
ปัตตานี-พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยม รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี รับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี65
ปัตตานี-พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยม รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี รับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี65

จ.ปัตตานี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 พิธี รับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 พิธีรับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย  ผู้บริหารเฝ้าทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ คือ นางสาววริสา สาครินทร์  จำนวน ๑ ราย และ ข้าราชการครูทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ คือ นางอรทิพย์ เจียรนัย นางสุชิรา เรืองกำเนิด และนางทัศนียา สุกกระ จำนวน ๓ ราย โดยมี นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชทิศจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานและเป็นพิธีกร มีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่สำคัญ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการศึกษาของราษฎร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังที่เคยมีพระราชดำรัส เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ ว่า”…การศึกษาย่อมเป็นการสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นต้นเหตุแห่งความเจริญของชาติบ้านเมือง ผู้ใดอุดหนุนการศึกษา  ผู้นั้นชื่อว่าอุดหนุนชาติบ้านเมือง…” จึงทรงส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของราษฎร ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้ราษฎรอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความสามารถ พอจะออกไปประกอบสัมมาชีพและสามารถต่อยอดความรู้ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มาตราบจนปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษา อันเกี่ยวเนื่องกับ มูลนิธิเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณญวดี พระปณิธานในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้รับการสืบสานต่อ โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมือง ที่พึงประสงค์

การได้รับประทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในครั้งนี้  ยังความปลื้มปิติ แก่คณะผู้บริหารและ ข้าราชการครูทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี