นราธิวาส-ศอ.บต มอบรางวัลพระราชทานฯรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0
351
      ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 ตามระเบียบ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มครูและบุคลากร ทางการศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มองค์กรอื่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร

และเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พัฒนาการจังหวัด พัฒนากรอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนทีมงานทุกภาคสวน ของจังหวัดนราธิวาส- อำเภอเมืองนราธิวาส และที่ขาดไม่ได้ ทีมงานของตำบลโคกเคียน นาย ซัมรี อารง กำนันตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทน รับโล่รางวัลพระราชทานฯ รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ในงานวันพัฒนาชุมชน

  โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 (CD DAY 2022) อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลประเภทฯ รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส