นราธิวาส – เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชน สร้างตำบลให้เข้มแข็ง

0
29

นราธิวาส-เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ”โครงการต​ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

วันที่ 6 มี.ค.63 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ”โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งสหกรณ์เป็นองศ์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ และจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

โดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกจำนวนมากกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องพัฒนาสมาชิก ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งสามารถมีชีวิตที่พอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง สามารถนำเงินทุนมาสร้างรายได้และทำธุรกิจกับสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดให้มีโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้ ความเข้าใจบัญชีรายจ่ายในครัวเรือนและการบริหารการเงิน เข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่ดี กินดี และสมารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อปรับภูมิคุ้มกันและมีวินัยทางการเงินตลอดจนส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการเติบโตอย่างยั่งยืนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส

จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตำบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจบทบาทหน้าที่ และนำความรู้ไปสู่ประชาชนและเกษตรกรในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความภาคภูมิในอาชีพเกษตกร มีความมั่นคงทางเศรษกิจและสังคม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ โครงการมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนได้ เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่ดี กินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น