ปัตตานี – อาซูรอสัมพันธ์” สืบสานประเพณีท้องถิ่น เสริมความรัก สามัคคี พหุวัฒนธรรม

0
266

(27 สิงหาคม 2565) เวลา 0930 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันอาซูรอสัมพันธ์ ปี 65

ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6แล้ว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีปรองดองกันของประชาชนในชุมชน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชนอีกด้วย โดยมี นาย อาห์มัด โต๊ะมิง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

งานในวันนี้ ได้จัดให้มีการประกวดกวนอาซูรอ ซึ่งได้เชิญนายไวภพ แซ่ปึง (เชฟปึง) เชฟชื่อดัง จากรายการยกโขยงหกโมงเช้า เชฟมืออาชีพระดับประเทศมาเป็นกรรมการในการตัดสินการกวนอาซูรอ ครั้งนี้ การประกวดอนาซีด การประกวดขบวนพาเหรดอาชูรอ และมีการบรรยายธรรม อีกด้วย

ความเป็นมาของการกวนข้าวอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบีนุช ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชน และสาวกของนบีนุฮ คนทั่วไปต้องอดอาหาร นบีนุฮ จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยถ้วนหน้า คำว่า “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน การกวนอาซูรอ จะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคี และสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปในอนาคต และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดไป