ปัตตานี-ชุมนุมลูกเสือเนตรนารี สพป.ปัตตานี 3 เทิดไท้องค์ราชัน

0
105
ปัตตานี-ชุมนุมลูกเสือเนตรนารี สพป.ปัตตานี 3 เทิดไท้องค์ราชัน

ปัตตานี-ชุมนุมลูกเสือเนตรนารี สพป.ปัตตานี 3

เทิดไท้องค์ราชัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี สพป.ปัตตานี 3เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสมนึก เบ่าล่าย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดโชติรส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะปลูกฝังคุณธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยลูกเสือ ได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความสามัคคี เสริมสร้างระเบียบวินัย ความมีคุณธรม จริยธรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ และเพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะลูกเสือในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,685 คน เป็นผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน 436 คน ลูกเสือเนตรนารี จำนวน 1,249 คน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน จำนวน 67 คน วิทยากรพิเศษ จำนวน 15 คน และคณะกรรมการจัดงานฯ จำนวน 140 คน โดยคาดว่าลูกเสือ เนตรนารี จะได้รับประโยชน์จากงานชุมนุมครั้งนี้ ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและทำงานร่วมกันได้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นสมาชิกที่ดี มีความรักและสามัคคี ในหมู่คณะ หลังจากนั้นเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีนายอัมรัน แวหะมิ ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออวุโส กล่าวนำ บรรยากาศคึกคัก

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่แท้จริง เนื่องจากมีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผลและพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และสามารถนำทักษะกระบวนการทางลูกเสือ ไปบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ในทุก ๆ ด้าน และหวังว่านักเรียนทุกคนที่เข้างานชุมนุมลูกเสือฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ทักษะในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น