สวท.ยะลา เดินหน้าสร้างความเข้าใจประชาชน จัดเสวนาใต้สันติสุข “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชายแดนใต้ไปด้วยกัน”

0
16

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 10.00น.ที่บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชายแดนใต้ไปด้วยกัน” โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด และมีเครือข่ายวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุ อปมช. โฆษกชาวบ้าน โฆษกชุมชน บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 40 ชุมชนกว่า300 คน เข้าร่วม

นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ รวมถึงขยายผล ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามกรอบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยังคงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ซึ่งได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ ในระดับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือ “ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น” ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งร่วมรับผิดชอบในแนวทางด้านการสร้างความเข้าใจ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายภารกิจ

ในงานด้านสร้างความเข้าใจ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้นำข้อมูลดังกล่าว รวมถึงผลประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งลดการใช้ความรุนแรง ลดเงื่อนไข และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชายแดนใต้ไปด้วยกัน” โดยมีเป้าหมายรับฟังการเสวนา และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภาครัฐ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พันเอกอัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายรักชาติ สุวรรณ ประธานสภาภาคประชาสังคมชายแดนใต้ นายนครินทร์ ชินวรโกมล ผู้สื่อข่าวเนชั่น, สื่อโซเชียลมิเดีย โดยมีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น