ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาระบบการศึกษา ให้ครบวงจร

0
101

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ด้านการศึกษา ติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส​ ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ONIE Online Commerce Center (OOCC) ณ กศน.ตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาฯ ร่วมด้วยประธานCluster สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมหารือ และรับฟังการรายงานผลจากผู้บริหารกศน. และประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 4 ประเด็นด้านการศึกษาของอาชีวะ และกศน. ได้แก่ การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ การทำงานกับเครื่องจักรกล และหุ่นยนต์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” และการติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา


ซึ่งจากการประชุมพิจารณาประเด็นดังกล่าว ได้มีข้อสั่งการให้มีการดำเนินการสำรวจตลาดแรงงานในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อให้นักเรียนมีงานทำเมื่อเรียนจบ สำหรับประเด็นการทำงานกับเครื่องจักรกล และหุ่นยนต์ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มประกอบกับเพิ่มทัศนคติการทำงานนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ให้มีการจัดทำข้อมูลมูลค่าของสินค้าที่เกิดจากการค้าออนไลน์ และประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลและบริหารการค้าออนไลน์ นอกจากนี้ให้ติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา และสำรวจข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ตกหล่นอีกด้วย


และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล พร้อมด้วย ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน โดยมีประธาน Cluster สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รายงานข้อมูล ใน 3 ประเด็นประกอบด้วย การสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และติดตามการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในประเด็นแรกให้มีการปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มากกว่า 1 โครงการในโรงเรียนเดียว รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถระหว่างโรงเรียนในโครงการด้วยกัน และจัดทำ Education Mapping เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นเอกภาพ และชัดเจน พร้อมจัดลำดับความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนของสถานศึกษา สำหรับประเด็นการพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาครูทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นภาพรวมของการพัฒนาครูทุกสังกัดและสุดท้ายให้แสวงหาโอกาสนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ผลการรายงาน ฯ จากการประชุม จะนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพัฒนาการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้สามารถตอบสนองต่อตัวผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพของตนเองต่อไปในอนาคต
ข่าว ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็น