พาณิชย์สุราษฎร์ฯ ช่วยขายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและ sme ได้กว่า 100 ล้านบาท ในยุคโควิดระบาด ผ่านการเจรจาการค้าออนไลน์ กับคู่ค้าไทยและต่างชาติ

0
166

สินค้าโอท็อป และสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ฯ หลากหลายชนิดถูกนำมาจัดแสดง ที่ห้องประชุม โรงแรมแก้วสมุย .เมือง .สุราษฎร์ฯ เพื่อเตรียมเจรจาการค้าออนไลน์ กับคู่ค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 68 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย และคู่ค้าจากต่างประเทศ เช่น มาเลเชีย ฮองกง จีน ญี่ปุ่น และลาว โดยในปีที่ผ่านมา จากกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ สามารถติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าจากสุราษฎร์ธานีได้กว่า 100 ล้านบาท 

นางขนิษฐา มุณีแนม กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะในยุคโควิดระบาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีตลาดและช่องทางสำหรับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ/สหกรณ์/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าการจัดงาน “SURAT LAND SMART BRAND PRODUCT” นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ได้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน การเพิ่มช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และชุมชน โดยคาดว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมการซื้อการขายสินค้าจากสุราษฎร์ฯไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

นอกจากนั้น ยังได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมในการส่งออก ในหัวข้อ “บุกตลาดจีนอย่างไรให้ปัง” เพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ sme และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการตลาดสมัยใหม่ โดย “SURAT LAND SMART BRAND PRODUCT” จัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ซึ่งมีการดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี