ยกประเด็นใหม่ “เข้าพรรษาสันติ” ของเสียงกลุ่มไทยพุทธ ในการพบปะไม่เป็นทางการระหว่างผู้แทนคณะพูดคุยฯ กับ BRN

0
436

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่6 ที่ผ่านมา พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบหมาย พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา เป็นผู้แทนพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ตัวแทนกระทรวงการตางประเทศ. ตัวแทนกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เดินทางไปถึงเมืองปุตราจายา มาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเทคนิคกับคณะผู้แทน BRN เพื่อเตรียมการพูดคุยสันติสุขเต็มคณะฯในห้วงต่อไป

โดยคู่พูดคุยทั้งสองเห็นพ้องกำหนดให้มีการพูดคุยเต็มคณะ ครั้งที่ 5 ในห้วง 1-2 ส.ค. 65 ณ มาเลเซีย ซึ่งฝ่ายรัฐบาลนำโดย พล.อ. วัลลภฯ และฝ่าย BRN นำโดยอุุสตาสอานัส ฯและตัวแทน

ตลอดการพบปะ 2 วันที่ผ่านมา คู่พูดคุยทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างตรงไปตรงมา ในประเด็นการขับเคลื่อนหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. (General Principles of the Peace Dialogue Process) ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปี 2565 และต้องเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างสัมผัสได้

ในโอกาสนี้ ผู้แทนคณะพูดคุยฯ ได้มอบเอกสารข้อเสนอของภาคประชาชนกลุ่มไทยพุทธให้แก่ผู้แทน BRN พร้อมกับหยิบยกข้อเสนอของกลุ่มชาวพุทธรักสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้. และคณะทำงานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ จชต. ที่ประสงค์ให้มีการยุติความรุนแรงในห้วงเดือนเข้าพรรษา และประเพณีชักพระ ขึ้นมาปรึกษาหารือกับผู้แทน BRN อย่างละเอียดในการพบปะดังกล่าว ซึ่งคณะพูดคุยฯ ถือว่าชาวไทยพุทธเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ การประชุมคณะเทคนิคนำโดย พล.ต.วรเดชฯ ผบ.ฉก.สงขลา ข้างต้น เป็นเตรียมการประเด็นเนื้อหาสารัตถะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดคุยเต็มคณะที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 ส.ค. 65 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยจะให้ความสำคัญกับการนำข้อเสนอของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการยุติความรุนแรงและความปรองดอง ไปถกแถลงหารือกับ BRN เพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงการลดความรุนแรง การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ และการแสวงหาทางออกทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 ตามข้อเรียกร้องของประชาชนต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้