ปัตตานี -เตรียมจัดท่องเที่ยววิถีใหม่ประสบการณ์สัมผัสชายแดนใต้ (Experience Tourism Southern Border Heritage 2022 For Art, Handicraft and Recipe

0
690

ณ สถานีรถไฟโคกโพธิ์อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีจัดงาน
แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ สัมผัสจังหวัดภาคใต้ชายแดน (Experience Tourism in
Southern Border) ภายใต้กิจกรรม Southern Border Heritage 2022 For Art, Handicraft and Recipe
เป็นโครงการในลักษณะกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนายอับดุลการีม ยีดำ
นายอำเภอโคกโพธิ์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายเริงศักดิ์ ศิริสงคราม สารวัตรงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 4 นายอำนาจ ภู่เกตุ นายสถานีรถไฟโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี นางรดา จิรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

ด้านนายสิรภพ ดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนำไปสู่การจัดกิจกรรม Southern Border Heritage 2020 For Art, Handicraft and Recipe ตามโครงการการท่องเที่ยววิถี ประสบการณ์สัมผัสจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2022 เน้นการจัดการ
ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของดีประจำถิ่น วิถีชีวิต วิถีศรัทธา อาคาร อาหาร อาภรณ์
ดนตรี กวีศิลป์ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ผ่านเส้นทางรถไฟสายพหุวัฒนธรรม เริ่มต้นจากสถานีรถไฟ
ชุมทางหาดใหญ่-ปลายทางสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จำนวน 3 วัน

ด้านนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า รายละเอียดการดำเนินการ กิจกรรมส่วนที่ 1 Talk in Train (ทอล์คอินเทรนด์) , กิจกรรมส่วนที่ 2 Market of Art, Handicraft and Recipe
กิจกรรมส่วนที่ 3 การนำสื่อมวลชน ยูทูบเบอร์ บล็อกเกอร์และนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางกับขบวนรถไฟสาย
พหุวัฒนธรรม ชมแหล่งท่องเที่ยวตามสถานีที่แวะจอด ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 29-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อกระตุ้นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในชุมชนให้เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี