นราธิวาส – เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ สร้างจิตสำนึกเรื่องและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

0
21

เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ สร้างจิตสำนึกเรื่องความสมานฉันท์ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจาก 10 โรงเรียน จำนวน 80 คน


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ด้วยการนำมิติทางศาสนา วัฒนธรรมในการเชื่อมใจ สมานสามัคคีด้วยการยอมรับในความต่าง เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามและเป็นจุดเด่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนาน
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของความสมานฉันท์ รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และเน้นย้ำเยาวชนใช้สื่อโซเชียลให้ถูกทาง ถูกวิธี มีสติในการใช้โซเชียล ซึ่งเสมือนเป็นดาบสองคม และควรใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563

เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และเกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
สำหรับโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส จัดในลักษณะการอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ เรียนรู้การอยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม “ กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาชุมชนคุณธรรมต้นแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ณ ชุมชนบ้านน้ำขาวยะกา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรงที่เยาวชนจะได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความสมานฉันท์ สามัคคี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น