กอ.รมน.ภาค 4 สน.สมาพันธ์ไทยพุทธขับเคลื่อนเร่งฟื้นฟูวัดร้าง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน จชต.

0
218

กอ.รมน.ภาค 4 สน.สมาพันธ์ไทยพุทธขับเคลื่อนเร่งฟื้นฟูวัดร้าง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน จชต.


กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือนานาชาติ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เดินทางไปประชุมหารือ ประสานการปฏิบัติ กับแกนนำสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. วัดบูรพาราม .ยะหริ่ง .ปัตตานี ในการขับเคลื่อนงานการฟื้นฟูวัดร้าง, โครงการเกษตรผสมผสาน, กองทุน

เติมบุญเพื่อจัดซื้อที่ดิน, ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาคมเพื่อความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อจากนั้นเดินทางไปยังสำนักสงฆ์เขาฤๅษี .มายอ .มายอ .ปัตตานี ซึ่งถูกทิ้งร้างมาไม่น้อยกว่า 30 ปี

มีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ รอบ สำนักสงฆ์ไม่มีชุมชนไทยพุทธอยู่เลย สำหรับสำนักสงฆ์แห่งนี้คณะกรรมการมีแผนที่จะเตรียมการฟื้นฟูในปี ..2563 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น