สพป.ปัตตานี เขต 3 เตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

0
85

สพป.ปัตตานี เขต 3 เตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ (RT) ชั้น .1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็มผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประชุมฯ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ ร่วมหารือกำหนดการประเมินฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 มีความพร้อมในการจัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น .1 ซึ่งตนได้ให้ความสำคัญด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ ชั้น .1 – .6 เป็นอย่างมาก ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เป็นต้น และได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนชั้น .1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น .3 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2561 ได้มอบหมายให้ทุกศูนย์เครือข่ายฯ จัดทำนวัตกรรมแบบฝึกการอ่านเขียนภาษาไทยและให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามการอ่านเขียนของผู้เรียนทุกคน

ผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักเรียนสามารถอ่านเขียนและสะกดคำได้ดีขึ้นมากสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ ในปีการศึกษา 2562 นี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยพิจารณากรอบแนวทางในการสร้างเครื่องมือจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..2551 การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษา และใช้กรอบคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ จุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการศึกษา การนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้ตรงประเด็น และผลที่ได้จากการประมินจะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น