ปัตตานี-ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเปิดโครงการค่ายลูกเสือสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำเภอมายอ

0
517
ปัตตานี-ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเปิดโครงการค่ายลูกเสือสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำกอมายอ

ปัตตานี-ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเปิดโครงการค่าย      ลูกเสือสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำเภอมายอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำกอมายอ จังหวัดปัตตานี นาย สุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 15 พร้อมด้วย นายสะอาด​ อุุสมา​ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2 ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสื่อสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำเภอมายอ โดยมีนายอดุลย์ สะมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ในนาม ของคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวรายงาน มีลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โรงเรียนบ้านกระเสาะ โรงเรียนบ้านตรัง โรงเรียนบ้านปาลัส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปัตตานี รวมจำนวนลูกเสือเนตรนารีทั้งสิ้น 359 คน ซึ่งเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นายอดุลย์ สะมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวว่ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสังคม สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีควรส่งเสริมให้กับเยาวขนตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดี มีจิตอาสา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีทักษะในการทำงาน การใช้ชีวิต การแก้ปัญหา มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน รักการทำงานและสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้งเพื่อให้ลูกเสือมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

โดยกิจกรรมจัดขึ้น จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 11 – 13 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 มี กิจกรรมฝึกทักษะผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ ชาวค่าย กิจกรรมผจญภัย กิจกรรม บุกเบิก กิจกรรมวิทยาศาสตร์จรวดน้ำ กิจกรรมงานประดิษฐ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

 

แสดงความคิดเห็น