ปัตตานี-รณรงค์การประหยัดพลังงาน SMART ENERGY SMART OFFICE AT PATTANI

0
54
ปัตตานี-รณรงค์การประหยัดพลังงาน SMART ENERGY SMART OFFICE AT PATTANI

ปัตตานี-รณรงค์การประหยัดพลังงาน SMART ENERGY SMART OFFICE AT PATTANI

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณลานหน้าอาคารกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีได้จัดนิทรรศการการรณรงค์การประหยัดพลังงาน “SMART ENERGY SMART OFFICE AT PATTANI” เพื่อเลือกใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าสวนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ทั้งนี้ พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมาก พอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางสำคัญที่จะ ช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง ทางเลือกอื่น และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการประหยัดพลังงาน และเพื่อให้ติดตามผลได้ในทางปฏิบัติ จึงให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้านการใช้พลังงาน โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัด

โดยโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้หน่วยงานย่อยที่สังกัดส่วนราชการและจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่น ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขยายผล ไปถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น