ม.อ.ปัตตานี คณะบริหารนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 65

0
646


เช้าวันนี้ 15 มิถุนายน 65 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ
ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง PSU Smart Student/Campus Life มาตรการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ว่า จังหวัดปัตตานีมีความยินดีที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรมระเบียบวินัยที่ดีงามและสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่าน สำหรับในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนประมาณ 2,000 กว่าคน จัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ ควบคู่ไปกับการดูแลทั้งการจัดระบบที่พักการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 แน่นอนว่ากิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำในโอกาสแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ในแต่ละปี คือการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในนโยบายสิ่งที่ลูกหลานของผู้ปกครองจะได้รับ รวมทั้งเรื่องราวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง อันจะทำให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ช่วงเปิดภาคได้อย่างเป็นสุขและประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีเวทีพูดคุยช่องทางการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน


“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดี ในความสำเร็จอีกขั้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยโดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แห่งนี้ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมีเป้าหมายสูงสุด ที่จะพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบริบททางวิชาการ ที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที่แท้จริง การพบปะผู้ปกครองนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้ปกครอง จะได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา ระเบียบวินัยที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่เป็นนักศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา ค้นหาตัวเองค้นหาวิชาความรู้ ค้นหาสัจจะแห่งชีวิต และค้นหาเป้าหมายของชีวิต จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้อัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ ชื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ เราคาดหวังว่านักศึกษาต้องพร้อมที่จะออกไปทำงานได้ทันที ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดั่งปณิธาน ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ