แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะ กรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ สร้างบรรยากาศความสุขแก้ไขปัญหาชายแดน ขับเคลื่อนบทบาทสตรี สันติภาพ ความมั่นคง

0
611

วันนี้ 11 มิถุนายน 65 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำทีม ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านประสานการมีส่วนร่วมและคณะ ลงพื้นที่ไปยังสนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟบ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลลาโละ ประจำปี 65 ขึ้น เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเยาวชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เอาชนะยาเสพติด ทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านให้เกิดความสมัครสมาน สามัคดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตำบล ตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ พร้อมมอบจักรยานตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ด้วยการรับบริจาครถจักรยานเก่า นำมาซ่อมแซม ปรับปรุง ให้คืนสภาพสามารถใช้การได้ มอบให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จำนวน 5 คัน

จากนั้นเวลา 13.00 น. แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เยาวชนกลุ่มนักเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงม้าย ที่อาศัยประจำอยู่ในสถาบันปอเนาะมิสตาฮูลอิสลาม ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ติดตามการทำงานของทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาสัมพันธ์กับนักเรียนสถาบันปอเนาะมิสตาฮูลอิสลาม สอนประสบการณ์ ให้ความรู้ และส่งเสริมเกี่ยวกับความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้นำถังไอศครีมมาแจกจ่ายให้แก่บรรดาน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา และประกอบอาหารกลางวันแจกจ่ายให้แก่หญิงชราที่อาศัยประจำในที่แห่งนี้อีกด้วย ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งหลังจากรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายหน่วยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่สถาบันศึกษา เป็นการรองรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ บนพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ได้ในสังคม พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนจรรโลงศาสนา และพัฒนาสังคมต่อไป โดยกล่าวว่า “ความสูญเสียเกิดขึ้น โอกาสที่หายไป ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีสิ่งใดที่สามารถดูแลสนับสนุนได้ก็จะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน ที่สำคัญแรงใจ กำลังใจ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันเสมอ โดยรัฐจะไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอน”

ด้าน ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ หลังพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มแม่บ้านแล้ว ได้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ โดยกล่าวว่า “การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล รับฟังปัญหาข้อขัดข้องเสนอต่อรัฐบาล หาแนวทางการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่า สันติสุขจะเกิดขึ้นได้คือปากท้องของพี่น้องประชาชนจะต้องอิ่ม ที่สำคัญไปกว่านั้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าสตรีเป็นพลังของบ้านไม่น้อยกว่าผู้ชาย พลังทั้ง 2 นี้จะหลอมรวมกัน เกิดเป็นพลังแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อีกประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ กิจกรรมที่ได้มาสัมผัสในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ได้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจากพี่น้องประชาชน ชุมชน ถือเป็นนิมิตรใหม่ที่ดีของการร่วมมือกันในหลายมิติ และทิศทางการดำเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล”

มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส