นราธิวาส-คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลคัดเลือก กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม

0
97

ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 10 บ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จังหวัดนราธิวาส ประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คนเข้าร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2563 โดยให้ยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องในการนี้อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ในส่วนของกำนันเห็นควรคัดเลือก นายมะรอนิง ยูนุ ผู้ใหม่บ้านคีรี หมู่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสนอเป็นผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ของจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและส่วนราชการต่างๆ นำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และประชาชนในพื้นที่ และเป็นบุคคลที่มีความรู้เสียสละทุ่มเท ขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน ด้านความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการพัฒนาพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ และงานอื่นๆในพื้นที่หมู่บ้าน และ ตำบล และสนับสนุนงานในระดับอำเภอตลอดปีที่ผ่านมา รายละเอียดผลการปฏิบัติงานจะได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเสนอด้วยตนเองโดยมีส่วนราชการภาคประชาชน และส่วนอื่นๆให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป อีกทั้งผู้ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการในแต่ละประเภทจะได้รางวัล ยอดเยี่ยม ปี 2563 ของจังหวัดนราธิวาสและจะได้เข้ารับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ต่อไปอีกด้วย

ข่าว​ แวดาโอะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​ จ.​นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น