แม่ทัพภาคที่ 4 ถกคณะประสานงานระดับพื้นที่ เผยทุกประสบการณ์มีคุณค่า ผลสำเร็จรอมฎอนสันติสุข ต่อขยายเวลาไปอีก 60 วัน!!

0
562

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม น้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ร่วมพบปะ พูดคุย กับคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านซึ่งคือตัวแทนของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งหมด 8 กลุ่ม เพื่อนำไปสู่การหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงาน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข

แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ร่วมรับฟังการประชุมหารือ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะและได้ตอบข้อซักถามของผู้ร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ” ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในห้วงระยะที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเดือนรอมฎอน จากข้อเสนอแนะถึงแนวทางการลดความรุนแรง ทำอย่างไรให้สามารถดำเนินงานจนมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ และจนได้ข้อสรุปถึงแนวทางการทำงานให้ห้วงของเดือนรอมฎอน ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ภายหลังจากหมดช่วงเดือนรอมแล้ว ได้มีการพูดคุยต่อระยะสัญญาไปอีก 60 วัน ทั้งหมดถือเป็นงานที่ต้องการสานต่อให้พี่น้องเหล่านั้นได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และเราก็ได้ดำเนินการในการอำนวยความสะดวกต่างๆตามแผนงานต่อไป สำหรับการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งนี้ คณะได้รับทราบถึงข้อมูลจากตัวแทนของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งหมด 8 กลุ่ม รับทราบถึงเจตนารมณ์และแนวคิดการทำงาน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้จะเป็นประเด็นในการทำงาน ซึ่งแต่ละส่วนอาจจะมีเห็นต่างกันบ้าง หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา ทุกคนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น นี่คือความสวยงามในการรองรับการพูดคุยสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน หลายคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่หนทางเดียวคือความสุขสงบในพื้นที่ ทุกคำถาม ทุกคำตอบ ทุกประสบการณ์ที่มาแชร์ความรู้สึกกันเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นความสุข เป็นคำตอบของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง “

ทีมข่าว@ชาบแดนใต้ ปัตตานี