นราธิวาส- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียน อย.น้อย สร้างเครื่อข่ายเฝ้าระวัง ความปลอดภัยเครื่องสำอางและโฆษณา

0
28

วันที่ 5 ก.พ.นายอดุลย์ บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และสร้างเครื่อข่ายเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านเครื่องสำอางและโฆษณา จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ครูแกนนำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน อย.น้อยเป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและจังหวัดนราธิวาส โรงเรียน อย.น้อย ถือเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญ ที่เป็นกระบอกเสียงใน การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข” สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนราธิวาส ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง
สำหรับการประชุมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรรมที่นสนใจ ที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และความสนุกสนาน ซึ่งได้มีการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 6 กิจกรรม ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จะเป็นการอัพเดทความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องกัญชา การใช้ยาอย่าง สมเหตุผล การเฝ้าระวังเครื่องสำอาง และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโญษณา


นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ครูแกนนำ อย. น้อย จะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยาวชนไทยจะมีความรู้และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถบอกต่อไปยังผู้ปกครอง สังคมรอบข้าง ให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นำไปสู่การมีสุขภาพที่ตีต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร  บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น