นราธิวาส -ปรากฏการณ์ใหม่ !! Kick Off เดิน-วิ่งทั้งเมือง 13 อำเภอ ชูภาพลักษณ์สวยงาม พร้อมมอบธงเกียรติยศนักกีฬาปัญจักสีลัต คว้าทองซีเกมส์

0
471
  วันนี้ 22 พ.ค.65 เวลา 15.30 น.ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 โดยเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกัน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรรณนพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติฯ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบธงเกียรติยศให้แก่น้องๆนักกีฬาปัญจักสีลัตของจ.นราธิวาสจำนวน  4 ราย ซึ่งได้เหรียญรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ผ่านมา ด้าน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กล่าวว่า

โครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส นับเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ให้ ประชาชน ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สำคัญเป็นการจัดรูปแบบการเดิน-วิ่งพร้อมกันทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส และของประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงการเป็นนวัฒกรรมใหม่ ของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญ ต้องขอชื่นชมความร่วมใจ ร่วมมือ การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประสบ ผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และทราบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวมถึง 17,000 คน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวนราธิวาสสนใจและรักการออกกำลังกาย

 

 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วมกิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ทั้ง13 อำเภอ และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศษรฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกด้วย

เช่นเดียวกับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีนายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงปาดีให้เกีรติเดินทางมาเป็นประธานงานเดิน-วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส ของอำเภอสุไหงปาดี โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ ทุกหน่วยงาน เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,500 คน
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในทุกกลุ่ม ทุกเพศและ ทุกพื้นที่ ได้มีโอกาสเล่นกีฬา และใช้กีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ตลอดทั้งสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ นักกีฬา มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานของรัฐให้มีความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาสด้วยกัน ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิน – วิ่ง พร้อมกันทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส


ทีมข่าว@ชายแดนใต้