ปัตตานี-ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้

0
199

ปัตตานี-ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) 4 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 (สพป.ปัตตานี เขต 3) มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 155 คน ได้พบปะและให้กำลังใจนักเรียนซึ่งได้นำเสนอการส่งเสริมอาชีพได้แก่ การผลิตกระเป๋าผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ก้านจากทำตะกร้า งานช่างเชื่อม เครื่องดื่มสมุนไพร และการทำขนมโค หลังจากนั้นรับฟังการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนจากว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การละหมาด 5 เวลา รับฟังการบรรยายธรรมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาดุก ปลูกผักสวนครัวกิจกรรมสุขภาพและอนามัย เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ สู่โลกกว้าง และการส่งเสริมวิชาการ เช่น พี่สอนน้อง ทำการบ้าน หลังจากนั้น ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหอพักนอนนักเรียน พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียน ตั้งแต่ .1 ถึงม.3 จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน คือ ปฏิทินการรับสมัครและช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม ไม่สอดคล้องกัน เช่น รับนักเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แต่เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม อีกทั้ง ห้วงเดือนกรกฎาคม 2563 จะมีการประกาศทุนการศึกษาต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนในโครงการประชารัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน หอพักนอนไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเข้าพักนอน และการจัดสรรวบประมาณไม่ทันเวลา เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค

ต่อมาเวลา 11.30 . ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรี .ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแห่งในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 116 คน โดยได้พบปะลูกเสือเนตรนารี ซึ่งกำลังซ้อมสวนสนาม และเข้ารับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน มีกิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมเรียนอัลกุรอาน กิจกรรมพี่สอนน้อง การออกกำลังกาย การบรรยายธรรม การฝึกทักษะอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุก ปลูกมะนาวในแว่นบ่อ เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัว ด้านการทำอาหาร เช่น วุ้นแฟนซี ขนมโค ยำไก่แซ่บ หลังจากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมบ้านพักนอนนักเรียนชายและหญิง สวนพฤกษศาสตร์ สนามจัดงานชุมนุมลูกเสือสพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรม 1,200 คน ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสวนดัดแปลงพันธุ์กล้วยของโรงเรียน โรงเลี้ยงไก่และสวนผักในโครงการเศรษกิจพอเพียง จากการตรวจเยี่ยม พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน คือ การขาดแคลนอาคารหอพักสำหรับนักเรียนหญิง การงบประมาณจัดสรรล่าช้า ขาดแคลนบุคลากรประจำโครงการ ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพของนักเรียนในโครงการ นักเรียนในโครงการฯ ถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา โรงเรียนต้องรับภาระเรื่องของใช้ส่วนตัว นักเรียน เช่น สบู่ ยาสีฟันแปรงสีฟัน ควรให้มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของ รร พักนอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบรรจุตำแหน่งอัตราจ้างของโครงการฯ ให้เป็นพนักงานราชการ

หลังจากนั้น เวลา 14.30 . ได้เดินทางต่อ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโลทู .กะพ้อ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสครินทร์ ดาฮามิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองคณะครูและคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 66 คน มีกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาตามความถนัดของนักเรียน กิจกรรมเมาลิดสู่บ้านและชุมชน ละหมาดร่วมกัน 5 เวลา การอ่านกีรออาตี อ่านยาซีนสัญจร อ่านกุลฮู (บทหนึ่งในคัมภีร์อัลกรุอ่าน) สุสาน ท่องดุอาอ์ในชีวิตประจำวัน คอตัมอัลกุรอาน การสอนการบ้าน อบรมคุณธรรมยามเช้า เสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การพัฒนาอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และได้เดินตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนหญิงและชายพบว่า โรงเรียนสามารถจัดหอพักได้ดี สะอาดเรียบร้อย มีห้องครัวและห้องน้ำภายในหอพัก หลังจากนั้นได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน พบว่า การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านเช่น ด้านกีฬา ด้านการสอนกีรออาตี ขาดแคลนอาคารหอพัก และมีความต้องการถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล ทางเดินพร้อมหลังคาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดการเรียยการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ

และเวลา 15.30 . ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะนังยง .ทุ่งยางแดง .ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายปรีชายาชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 93 คน มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การออกกำลังกายและพัฒนายริเวณโรงเรียนยามเย็นกิจกรรมร่วมร่วมกับนักศึกษามาเลเซีย การท่องอัลกรุอาน การละหมาดร่วมกัน และได้เดินตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนหญิงและชาย หลังจากนั้นได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน พบว่า อาคารที่พักนอนมีความคับแคบ ไม่มีพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่มีพื้นที่สำหรับการซักล้างตากผ้า เนื่องจากใช้พื้นที่จากการปรับปรุง ซ่อมแซมจากอาคารเรียน อาคารประกอบและเงินงบประมาณค่าอาหารล่าช้า

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ

แสดงความคิดเห็น