นราธิวาส​- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 ติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่

0
17

วันนี้ 4 ก.พ. ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การจัดการประมงอย่างยั่งยืน โดยมีประมงจังหวัดนราธิวาส แรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port IN Port Out Control Center : PIPO) รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เข้าร่วมการประชุม


ทั้งนี้มีการตรวจติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมงของจังหวัดนราธิวาส อาทิ การกระทำผิดด้านแรงงานประมง การขาดแคลนแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ซึ่งผลการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่ มีการตรวจสภาพการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port IN Port Out Control Center : PIPO) โดยดำเนินการตรวจเรือประมง รวมจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจเรือหน้าท่า จำนวน 14 ลำ 92 ครั้ง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งไม่พบการกระทำผิด สภาพการจ้างเรือประมงทะเลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมง นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และแรงงานประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมากเป็นคนในพื้นที่ทำให้การเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากเรือกลับสู่เกือบทุกวันแรงงานประมงจะทำการพักผ่อนที่บ้าน


โดยในครั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประมงชุมชนบ้านปูลาวาจิ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พร้อมได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งพบว่าหลังจากที่มีการวางซั้ง(บ้านปลาพื้นบ้าน ) พบว่ามีปลาหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์น้ำทะเลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก
หลังจากนั้นได้ปล่อยพันธุ์ปูม้า ลงสู่แม่น้ำบางนรา เพื่อเพิ่มและเป็นการอนุรักษษ์ทรัพยากรทางทะเล และในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด

แสดงความคิดเห็น