รมว.อุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย ม.ราชภัฏยะลา ดัน Flagship Project มุ่งพัฒนาการเศรษฐกิจใหม่

0
261วันนี้ (7 พ.ค.65) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน การศึกษาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคน วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตเศรษฐกิจใหม่ หรือ NEG และ BCG ของประเทศ และ 3 จชต. โดยกำหนดแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านการผลิตและพัฒนาครู กลุ่มที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การสุขภาพและความงาม และ กลุ่มที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรทันสมัยและการอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์


สำหรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยฯ จัดทำ โครงการสำคัญทางยุทธศาสตร์ (Flagship Project) เพื่อบูรณาการการทำงานตามกลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ที่มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับบริบทความต้องการเชิงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากด้านอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (อ.เบตง จ.ยะลา และ โครงการศูนย์ศึกษาและวิจัยอุตสาหกรรมการเกษตรทันสมัย อาหารฮาลาล และการจัดการพลังงานทดแทน ณ แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา