ปัตตานี-ศอ.บต.ชี้แจงแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
52
ปัตตานี-ศอ.บต.ชี้แจงแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัตตานี-ศอ.บต.ชี้แจงแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 มกราคม 2563 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี นายสนั่น  สนธิเมือง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนผู้ว่าราชการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่าสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ในวันนี้ ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องด้วยรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาพรวมของประเทศ ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าได้ และมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุล สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิทธิช่วยเหลือเกษตรกรจากโครงการของรัฐบาลได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานของรัฐ ฝ่ายพลเรือน จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยคณะทำงานในระดับพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทันตามเป้าหมายที่กำหนด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น