สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 “ร่วมจิต พิชิตโอเน็ต”

0
76

สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 “ร่วมจิต พิชิตโอเน็ต

วันที่ 28 มกราคม ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 เวลา 09.00 . นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบกำหนดการทดสอบทั่วประเทศ ชั้น .6 ในวันที่ 1 .. 2563 และ .3 ในวันที่ 1-2 .. 2563 สำหรับ สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้จัดสนามการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 สนาม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 สนาม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดนอกจากนี้ได้อธิบายการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าศึกษาได้ทาง http:/le-learning.niets.or.th มีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ผู้เข้าร่วมโครการที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการทดสอบ จาก สทศ. โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีการศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ครบตามเวลาที่กำหนดและผ่านการประเมินผลจากการ

ทดสอบในตำแหน่งที่เลือกศึกษา ด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นที่ 1 และเมื่อผ่านการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ที่ สทศ. กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร ชั้นที่ 2 พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าจะมีการประเมินความสามารถค้นการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น .1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น .3 (NT) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม2563 ซึ่งจะประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทยจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบและจะมีการประชุมเพิ่อนเตรียมความพร้อมในการทดสอบนี้อีกครั้ง

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น .6 และ .3 ในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันที่1-2 ..2563 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือเรียกว่า สทศ. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประกอบกับคณะกรรมการในระดับสนามสอบถือเป็นบุคลากรที่สำคัญ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ .. 2548 และคู่มือจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น .6 และ.3 ปีการศึกษา 2562 ฝากดูแลนักเรียนทุกคนให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ตนได้ไปเยี่ยมหน่วยจัดติวข้อสอบ O-NET โดยศูนย์เครือข่ายฯได้รวมกลุ่มโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียง และคัดเลือกครูที่มีความสามารถแต่ละวิชามาติวข้อสอบให้นักเรียน ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียน เห็นถึงความตั้งใจที่ช่วยกันพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนเองก็มีความตั้งใจเรียนรู้และฝึกทำแบบทดสอบ

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น