ตรัง-ผู้ว่าฯเตรียมรับภัยแล้ง พบระดับน้ำลดลง

0
43
{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1580128437910","total_editor_time":31,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1580128437891","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":697,"layers_used":0,"width":1242,"subsource":"done_button"}

ตรังผู้ว่าฯเตรียมรับภัยแล้ง พบระดับน้ำลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตรัง ปี2563  ปัจจุบันประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูฝน ส่งผลให้ประเทศไทยในหลายพื้นที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ ทุกจังหวัดต้องจัดทำข้อมูลไลน์หมู่บ้าน สำหรับจังหวัดตรังต้องวางแผนทั้ง 723 หมู่บ้าน 119 ชุมชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำกิน น้ำใช้ น้ำประกอบอาชีพ ว่ามีปริมาณเพียงใด และ จะเพียงพอถึงเดือนเมษายน 2563 หรือไม่ ทุกจังหวัดจะต้องรายงานแนวทางการปฏิบัติงานให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย  ทุกจังหวัดจะต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบ
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สั่งการให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาภัยแล้งจังหวัดตรัง ปี 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตรัง ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ต้องมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ทางการแพทย์ด้วย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย   อีกทั้งให้ประสานงานร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำ  ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้  .ตรัง

แสดงความคิดเห็น