สาธิต ม.ราชภัฎยะลา เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนสาธิต สู่ความเป็นต้นกล้าสันติภาพ

0
542

วันนี้(9เมย.65)เวลา 09.00น.ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.คร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนสาธิต สู่ความเป็นต้นกล้าสันติภาพ โดยความร่วมมือของหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกัลยาณมิตรในพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการวิจัยย่อยที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สันติภาพ และยุติธรรม เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยครั้งนี้ นับเป็นการวิจัยและพัฒนาที่ เกิดขึ้นในความร่วมมือระหว่าง สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ดูแล ร่วมกับ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการวิจัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้เกิดขึ้น ทำให้เกิดหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปฐมวัยขึ้นอย่างเป็นทางการจากฐานการวิจัยครั้งนี้ และอาจนับเป็นแห่งแรกของประเทศที่ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพให้กับเด็กปฐมวัย อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่สำคัญ คือ รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สันติภาพยกกำลังสอง หรือ โมเดล PEACE ยกกำลังสอง ที่ประสานความร่วมมือการเรียนรู้โรงเรียนเป็นฐานประสานบ้านและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ชุดหนูน้อยนักสันติภาพ และนิทานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระบบออนไลน์ การสอนปกติได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ยังกล่าวด้วยว่า จากกระบวนการการวิจัยทำให้เกิดหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัลยาณมิตร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำภอเบตง จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และที่สำคัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การวิจัยได้ทำการขยายผลให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สมัครเข้าอบรมและผ่านการอบรม
ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 21 โรงเรียน และสามารถเข้ารับสื่อการสอนชุดหนูน้อยนักสันติภาพ จำนวน 11 แห่ง ที่เข้ารับในวันนี้ ดังนั้นในวันนี้ จึงนับเป็นวันแห่งความสำเร็จของการพัฒนางานวิจัย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน เช่น การแสดงรักกันไว้เถิด ระบำตารีกีปัส การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การมอบเกียรติบัตรให้กับหนูน้อยนักสันติภาพโดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเข้าเรียนออนไลน์และมอบเกียรติบัตรให้คุณครู ตลอดจนมีการเสวนาหัวข้อ สันติภาพในพื้นที่ จชต.ต้องเริ่มที่เด็กปฐมวัย

มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ ยะลา