นราธิวาส – วิทยาลัยชุมชน จัดมหกรรมวิชาการ ชูการแสดงพื้นบ้าน สร้างอัตลักษณ์ ด้าน เลขาฯ ศอ.บต.เปิดพื้นที่กลางให้คนรุ่นใหม่

0
208

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการศิลปวัฒนธรรมสองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีคณาจารย์ นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและการแข่งขันทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญ มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ใช้กลไกทางการศึกษารูปแบบวิทยาลัยในการยกระดับศักยภาพของประชาชน ศักยภาพชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ ศอ.บต. และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม การจัดงานมหกรรมวิชาการถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่กลาง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสและมีพื้นที่ในการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อาชีพความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแสดง การแข่งขันและการนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม


สำหรับงานมหกรรมวิชาการศิลปวัฒนธรรมสองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการแสดงและการแข่งขัน การจัดนิทรรศการและมหกรรมวิชาการ ทั้งนี้งานมหกรรมวิชาการมีกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันทางวัฒนธรรมหลายอย่าง อาทิ การแข่งขันลิเกฮูลูสร้างสรรค์ การแข่งขันรำสีละสร้างสรรค์ การแข่งขันร้องเพลงอนาชีด การแข่งขันประกวดอาหารทางวัฒนธรรม การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ การแข่งขันแต่งกายทางวัฒนธรรมและการแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีการเรียนรู้ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส