4 ฝ่ายร่วมกัน เตรียมให้โอกาสฝึกอบรมอาชีพ จัดตั้งปอเนาะเป็นศูนย์บำบัด 600 กว่าราย

0
236


เมื่อ 27 มี.ค. 65 ณ สถาบันปอเนาะบ้านอุ่นไอรัก ม.1 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้จัดตั้งเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการแก้ปัญหา CBTX พล.ต คมกฤช รัตนฉายาผบ.ฉก.ปัตตานี มอบหมายให้ พ.อ.กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี , นายหมัดอารี หมุดแหล๊ะ จนท.ชำนาญการ ฝ่ายสร้างความเข้าใจฉก.ทพ.42, นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี และ นางรีฟีดา บินสามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาการบริบาลแคร์เซ็นเตอร์ยะลา
ซึ่งสถาบันปอเนาะอุ่นไอรักนี้ เป็นศูนย์กลาง สถานบำบัด มีนายอาหะมะพัดลี ยูโซ้ะ เป็นบอผู้นำขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนที่ประกอบไปด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ ทั้งหมด มาสร้างการรับรู้ เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเยาวชน ติดตามคนหลงผิดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยใช้วิธีการแบบศาสนบำบัด ตามขั้นตอน ภัยจากยาเสพติดเป็นปัญหาที่น่ากลัว และอันตรายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ภายในปอเนาะได้รับผู้มาบำบัดมาแล้ว 600 กว่าราย จาก 6 จังหวัด และขั้นตอนต่อไปคือสามารถให้ผู้บำบัดรักษาที่หายดีแล้วก้าวเข้าสู่สังคมภายนอก สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างประโยชน์ เช่นคนปกติต่อไป


ในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำส่งเสริมกระบวนการฝึกอาชีพ จาก 3 หน่วยงานให้กับชุมชนเน้น และการสนับสนุนจากท้องที่ ท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับสถาบันฯ เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐด้วย
พ.อ.กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานีกล่าวว่า เรามาติดตามการดำเนินงานสร้างการรับรู้ความเข้าใจ แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่สถาบันปอเนาะบ้านอุ่นไอรักแห่งนี้ ครั้งนี้เราได้พาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัตตานี ,สถาบันโรงเรียนวิทยาการบริบาลแคร์เซ็นเตอร์ยะลา พร้อมทั้งนักธุรกิจเพื่อสังคม อบต. และทพ.42 มาเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน ให้ทุกคนมีอาชีพให้ทัองถิ่นเป็นโมเดลในการขับเคลื่อน เด็กๆเปราะบางเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยากจน ต้องได้รับการช่วยเหลือ เราจึงมาสร้างกระบวนการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เด็กเหล่านนี้ก็ถือเป็นวัตถุดิบ เราต้องให้โอกาส สร้างอาชีพให้พวกเขา ทางหน่วยงานภาครัฐต้องมาช่วยแนะนำ สอนส่งเสริม สนับสนุน ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีกลับไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี