มทภ.4 พบปะสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนจชต. ติดอาวุธแห่งการรับรู้ เสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์

0
508

วันนี้ 24 มีนาคม 265 ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรม “พบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดขึ้น เพื่อพบปะกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนเสนอแนะแนวทางข้อคิดเห็น และประสานขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไปสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพี่น้องสื่อมวลชน ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส เข้าร่วม ซึ่งนอกจากพี่น้องสื่อมวลชนแล้ว หน่วยงานภาครัฐทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรมกระชับความสำพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “สถานการณ์โควิดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศการพูดคุยพบปะห่างหายไปบ้าง วันนี้มีโอกาส และถือเป็นเรื่องดี ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนได้พบปะสานสัมพันธ์กัน สื่อถือเป็นองค์กรที่สำคัญในการเป็นผู้กำหนดแนวทาง  ทิศทางการดำเนินการของรัฐนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ประเด็นต่าง ๆ ความคิดเห็นต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เสียงสะท้อนที่ได้รับหลายประเด็นถือเป็นประโยชน์ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ได้เฉพาะเจาะจงต่อคนในพื้นที่ให้เกิดการรับรู้เพียงเท่านั้น แต่สื่อสามารถขยายเครือข่ายการรับรู้ไปสู่สังคมภายนอก สู่ผู้คนทั้งประเทศ แม้กระทั้งทั่วโลกที่กำลังที่จ้องมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมดีๆมากมาย มีผู้คนอัทธยาศัยดี มีสถานที่ท่องเที่ยว มีความสวยงามด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เมื่อเรานำเสนอสู่สาธารณะ นั่นถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ไปด้วยเช่นกัน ในบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่เป็นจุดเด่นของสื่อมวลชนก็คือ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การมองเหตุการณ์ที่หลายมุมมอง หลายมิติ แต่ทุกความแตกต่างนั้นอยากให้สื่อสะท้อน และนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างสร้างสรรค์ และเป็นข้อเท็จจริง เป็นสื่อกลางนำเสนอได้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป”

ทั้งนี้ภายในกิจกรรม “พบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนร่วมเสนอแนะแนวทาง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมกิจกรรม ตามลับดับ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้