นราธิวาส – บิ้กโปรเจ็ค ใหม่อีกแล้ว!! ผลักดันเส้นทางเลียบแดนไทย-มาเลย์ เบตง-สุคีริน งบกว่า 6,000 ล้านบาท ฝันหรูเปิดเส้นทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ถึง 7,000 ล้าน

0
1042


ผู้สื่อข่าวได้รับคำเปิดเผย จาก นายนัจมุดดีน อูมา อดีตส.ส.นราธิวาส หลายสมัย และ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผอ.สำนักงานที่ 18 สงขลา กรมทางหลวง และ นายสมัคร เลือดวงหัด ผอ.แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยในทางคณะดังกล่าว ได้เข้าพบ กับนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส กรณี เพื่อเสนอโครงการก่อสร้างถนนตามแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย จาก อำเภอเบตง จ.ยะลา มาบรรจบกับเส้นทางที่อำเภอสุคิริน ระยะทาง ประมาณ 105 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง ร่วม 6,300 ล้านบาท

นายนัจมุดดีน อูมา อดีตส.ส.นราธิวาส หลายสมัย และ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมสาย ทล.4217 บ้านไอร์ตากอ อ.สุศิริน จ.นราธิวาส ไปบรรจบถนนสาย ทล.4325 บ้านจุฬาภรณ์ 10 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน สืบเนื่องจาก จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างอากาศยานเบตง จังหวัดยะลาเสร็จสิ้น ซึ่งได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์แล้ว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าขายชายแดนาคใต้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซีย สามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนไม่น้อย ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาตามภารกิจตังกล่าว

เห็นสมควรให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อเชื่อมเส้นทางรอยต่อป่าฮาลา-บาลา ระหว่างอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส บรรจบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสามารถไปต่อยังท่าอากาศยานเบตงได้สะดวก ในอันที่จะรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่าง อำเภอทั้งสองโดยเฉพาะอำเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญคือทะเลหมอก อัยเยอร์เวง และแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอสุคีริน มีทะเลหมอกหลายแห่งอีกทั้งนักท่องเที่ยวนิยมไปส่องนกเหงือกนานาชนิดในอับดับต้นๆของ ประเทศที่บ้านโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นที่อำเภอสุคีริน ยังได้รับเป็นพื้นที่ มีชั้นโอโซน (Ozone) อากาศที่ดีที่สุด1 ใน 4 ของประเทศไทย

ในการหารือร่วมกัน ได้ปรึกษาหารือเบื้องต้น กับอธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ท่านเห็นด้วยใน หลักการและได้แนะนำให้ไปปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสนอเข้าแผนในการก่อสร้างถนน เชื่อมสาย ทล. 421 7 บ้านไอรัตากอ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ไปบรรจบถนนสาย ทล.4325 บ้านจุหาภรณ์ 10 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเชื่อมต่อกับถนนสายท่าอากาศยานเบตง ระยะทางประมาณ 100- 120 กิโลเมตร

สำหรับข้อมูล ความเป็นมาของโครงการ ที่หลายฝ่ายผลัดดัน เพื่อโครงการให้เกิดขึ้น เพื่อเสริมโครงข่ายทางหลวงในพื้น สี่จังหวัด ชายแคนภาคใต้ โดยส่งเสริมในด้านต่าง เช่น 1.สามารถเดินทางจาก อ.เบตง-อ.สุคริน สะดวด รวดเร็วขึ้น เดิมเดินทางจาก อ.เบตง-อ.สุริน ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. 40 นาที เส้นทางใหม่ อ.เบตง-อ.สุริน ระยะทาง ประมาณ 105 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. 30 นาที
2.ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเปิดด่านการค้า ติดกับด่านเปรัก ของมาเลเซียเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจของ ประเทศ เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ การคมนาคมด้านโลจิสติกส์ (logistics) การค้าขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ ลคความรู้สึกแบ่งแยกของประชาชนในพื้นที่ และหากสามรถผลักดันไปตามแผน และการก่อสร้างตามแบบแผนสำเร็จ คาดว่าจะสร้างสามารถสร้างมูลค่ารายได้ ให้พื้นที่หรือประเทศไม่น้อยกว่า 6,000 -7,000 ล้านบาทต่อปี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส