นราธิวาส – คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา ลงพื้นที่ร.ร.อัตตัรนรา ฯ ศึกษา โมเดลต้นแบบการศึกษาความเป็นเลิศ

0
350


เมื่อวานนี้โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยอ.ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภานำโดย พลเอกจิระศักดิ์ ชัยประสพ ประธานและคณะกรรมการธิการ กว่า 20 ท่าน พร้อม เลขาธิการ กอ.รมน. หน่วยงานหน่วยงาน กอ.รมน.ภาค 4 ฉกนราธิวาส หน่วยงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนแก่นักเรียนจำนวนกว่า 4 พันคนในระบบออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดแนวทางยกระดับการเรียนรู้ให้มีศักยภาพแก่ผู้เรียน
อีกทั้งเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอสู่รัฐสภาพิจารณา

นอกจากนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์เชื่อมต่อกับต่างประเทศ มากกว่า 5 ประเทศที่ทางอัตตัรกียะห์ได้มีการทำ MOU เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ดาโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ ซึ่งเป็นห้องเรียนรู้ความเป็นมาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

ด้านพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 กล่าวว่า
ขอชื่นชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอัตตัรกียะห์ ที่ใช้วิชาสามัญศึกษาและอิสลามศึกษาทำให้เด็กสามารถเรียนต่อ 100%สามารถเรียนในสิ่งตนเองชื่นชอบ มีความสุขที่สำคัญสามารถสร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณค่ามีศักยภาพสร้างครอบครัว สังคมที่ดีต่อไป

ในส่วนจุดมุ่งหมายการมาเยี่ยมชมอัตตัรกียะห์เพราะเป็น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการตัวอย่างหนึ่งในระดับประเทศ สามารถที่จะศึกษาการจัดการและนำไปขยายผลต่อไปได้อีกมาก
อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในช่วงต้นเป็นการรับทราบปัญหา รวมรวม แนะนำภารกิจของคณะมีหน้าที่ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและเสนอแนะ ตามแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติในกรอบการศึกษา โดยผ่านรัฐสภา ต่อไป ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพ ศักยภาพทางการศึกษา ให้ดีขึ้น ซึ่งการศึกษาที่ดี จะเป็นทุนให้กับคนพื้นที่ ในการนำต่อยอดในเรื่องคุณภาพชีวิต สู่สังคมและเสริมสร้างความเป็นอยู่อย่างเข้าใจ อย่างสันติสุขต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส