ผวจ.นราธิวาส นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ตลาดกลางการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน

0
19

วันนี้ 18 ม.ค.  ที่บริเวณตลาดกลางเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


เนื่องในวันสำคัญของชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กองทัพไทย) จังหวัดนราธิวาส อำเภอยี่งอ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความสมัครสมานสามัคคีของจังหวัดนราธิวาส และอำเภอยี่งอ เป็นการรวมการปฏิบัติของจิตอาสาพัฒนาทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดถนน สาย 42 บริเวณตลาดกลางเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคา ต.ละหาร โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่ตามโซนต่างๆ ที่แบ่งเป็น โซน A ตำบลละหาร โซน B ตำบลตะปอเยาะ และ โซน C ตำบลจอเบาะ เพื่อให้เกิดความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการปล่อยปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) จำนวน 10,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำบ้านละหาร ม.2 ต.ละหาร ที่สนับสนุนโดยประมงจังหวัดนราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น