สพป.ปัตตานี 3 ระดมคลังสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ตามภารกิจ “การสร้างคน”เขตพัฒนาพิเศษ จชต.20 ปี

0
858

สพป.ปัตตานี 3 ระดมคลังสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ตามภารกิจ “การสร้างคน”เขตพัฒนาพิเศษ จชต.20 ปี

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้เป็นประธาน มอบนโยบายแนวทางการทำงานและกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค.2560 ที่ โรงแรมเดอะเซ็นทริส อ.เมือง จ.พัทลุง และระดมแนวคิดจากคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ให้ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทางเดียวกัน

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้จัดทำแผน ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมในครั้งนี้

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้นำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาชาติ โดยจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ภารกิจหลักของเรา คือ “การสร้างคน” นอกจากนี้ จะต้องให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์ สพฐ. ซึ่งเราจะร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทางเดียวกันกับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวิสัยทัศของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี