ปัตตานี-“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64

0
128
ปัตตานี- “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64

ปัตตานี- “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”   จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563   ที่      โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ภายใต้แก่นสาระ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีนายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนส่งเสริมความสามัคคีธรรมรวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม และในปี 2563 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” จากคำขวัญดังกล่าว ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  รวมถึงอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ มีเมตตาเป็นที่ตั้ง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายสำคัญในการทำงานที่ดีมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป

ดังนั้น ครูจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองช่วยเปิดโลกกว้างให้เด็กๆ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งในอนาคตเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น